Organizing committee

Chairmen:
D. B. Nurseitov,
M. A. Shishlenin,
B. B. Sholpanbaev.

Vice-chairmen:
N.L. Podkolodnii,
V.V. Penenko,

O.I. Krivorotko.
 

Scientific secretary:
D.A. Voronov.

Organizing committee:
A.L. Karchevskii,

I.M. Kulikov,
I. G. Chernykh,
N.S. Novikov,
A. S. Plaksienko,
M. A. Kamenshchikov.