Back

Organizing committee

Chairmen:
D. B. Nurseitov,
M. A. Shishlenin,

Vice-chairmen:
V.V. Penenko,
O.I. Krivorotko.

Scientific secretary:
D.A. Voronov.

Organizing committee:
B. B. Sholpanbaev.
I.M. Kulikov,
N.S. Novikov,
N.U. Zyatkov,
D. Bakytov,
A. S. Plaksienko,
M. A. Kamenshchikov.