Industrial Information Systems - IIS-2015

Novosibirsk, Akademgorodok, 20-24 September, 2015

Program committee

 

Academician Yu.I.Shokin, ICT SB RAS, Novosibirsk -  Chairman
Dr. S.K. Golushko, DTI DT SB RAS, Novosibirsk – Vice-Chairman
Academician V.I.Bychkov, ISDCT SB RAS, Irkutsk,
Corr.Mem. of RAS V.V.Shaidurov, ICM SB RAS, Krasnoyarsk,
Corr.Mem. of RAS A.M.Fedotov, ICT SB RAS, Novosibirsk,
Dr. A.V.Vostretsov, NSTU, Novosibirsk
Dr. Yu.N.Zolotukhin, IAE SB RAS, Novosibirsk,
Dr. L.V.Massel’, IES SB RAS, Irkutsk,
Dr. V.V.Moskvichev, SDTB “Science” KSC SB RAS, Krasnoyarsk,
Dr. L.F.Nozhenkova, ICM SB RAS, Krasnoyarsk,
Dr. V.V.Okol’nishnikov, DTI DT SB RAS, Novosibirsk,
Dr. O.I.Potaturkin, IAE SB RAS, Novosibirsk,
Dr. A.N.Fionov, SibSUTIS, Novosibirsk,
Dr. M.P.Fedoruk, NSU, Novosibirsk,
Dr. Yu.V.Chugui, DTI SI SB RAS, Novosibirsk,
Dr. Yu.V.Shornikov, NSTU, Novosibirsk,
E.P.Zolotukhin, PhD, DTI DT SB RAS, Novosibirsk.